Search our website

Kasaysayan ng Daigdig

Author: Josefa Quirante-Radford

Copyright: 2000

Antas III

Features

  • Naglalayong madagdagan ang kaalamang pangkasaysayan ng Pilipinong mag-aaral at paunlarin ang kanilang mahahalagang kasanayan, tulad ng kasanayang pangkaisipan.
  • Gumagamit ang aklat ng mga pamamaraang historiko-kronolohiko (historical-kronological) at pag-uusisa-pag-unawa (inquiry-conceptual) sa pagtalakay sa mga paksang napapaloob dito.
  • Umiikot sa dalawang malawak na kaisipan o konsepto: pamanang kultura at nagbabagong panahon.
  • Nagtatampok ng naaangkop ng mga aralin tungkol sa pinagmulan, mga pakikipagsapalaran, mga suliraning, at mga naisagawa ng tao; at iba pang mahahalagang pangyayari na nagdulot ng malawak na pagbabago sa buhay ng tao.
  • Naglalaan ng mga kaugnay na gawain ang bawat kabanata upang payamanin ang kakayahang pangkaisipan ng mga estudyante.
  • Hinahasa ang kakayahan ng mga estudyante na sagutin ang mga tanong na ano, sino, saan, at kailan, gayundin ang mga tanong na bakit at paano ng mga nakaraang pangyayari sa kasaysayan ng mundo.

 

.
All rights reserved. SIBS Publishing House, Inc.