Search our website

Noli Me Tangere ni Jose Rizal

Author-Tagasalin:Enedina Villegas

Copyright: 2004

Features

  • Naghahain ng bersiyong matapat sa orihinal na anyo ng nobela dahil napanatili ang estilo at ideya ng may-akda
  • Pinagagaan ang pag-unawa sa nobela sa paggamit ng napapanahong bokabularyong akma sa lengguwahe ng modernong estudyante sa hayskul
  • Naglalaan ng tulong upang mahawan ang mga balakid sa pag-unawa ng mga mambabasa, tulad ng pagbibigay-kahulugan sa mahihirap na salita sa mismong pahina kung saan ang mga ito ay nabanggit
  • Iniuugnay ang mga umiiral na kalakaran at kaisipang sinasalamin sa nobela sa mga kontemporaryong kaganapan at problema
  • Naglalaman ng mga malikhaing ilustrasyon
  • Pinalalalim ang pagkakaintindi ng mga estudyante sa nobela sa tulong ng mga sumusunod na seksiyon: Payamanin ang Talasalitaan, Unawain ang Nilalaman, Pag-usapan/Pahalagahan, at Saliksikin at Dagdagan ang Kaalaman
  • Nagmumungkahi ng mga karagdagang gawain tulad ng pagdedebate at pagsasadula na magpapaunlad sa pagkamalikhain ng mga estudyante.
  • Naghahandog ng Patnubay ng Guro

 

.
All rights reserved. SIBS Publishing House, Inc.