Search our website

Unawain Natin ang Ekonomiks sa Diwang Filipino

Author: Tereso Tullao, Jr.

Copyright: 1998

Antas IV

Features

  • Itinataas ang antas ng kamalayan ng mga studyante sa kanilang lumaki at mahalagang papel sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya.
  • Ginigising ang diwang makabayan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Filipino bilang wikang pandiskurso sa pag-aaral ng ekonomiks.
  • Naglalaman ng mga talaang nagbabalangkas ng mga pang-ekonomiyang datos.
  • Kinatatampukan ng mga makabuluhang mensahe mula sa mga pangulo ng ating bansa na nagpapahiwatig ng kanilang mga diwa at saloobing ekonomiko.
  • Gumamit ng paraang paglalarawan at analitikal.
  • Inihahanda ang mga estudyante bilang mga lider ng kinabukasan na may angkop na kakayahang sumuri at gumawa ng mga desisyong pangkabuhayan.

 

.
All rights reserved. SIBS Publishing House, Inc.